OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

TYTO PODMÍNKY UPRAVUJÍ VZTAH MEZI PRODÁVAJÍCÍMI A KUPUJÍCÍM PŘI OBCHODU USKUTEČNĚNÉM PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU
www.turistashop.cz


ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztah mezi prodávajícími (dále jen prodejce) a nakupujícím (dále jen zákazník) prostřednictvím internetového obchodu www.turistashop.cz. V těchto obchodních podmínkách jsou uvedeny práva a povinnosti obou smluvních stran tj. prodejce a zákazníka.

II.
VYSVĚTLENÍ POJMŮ

PROVOZOVATEL - je společnost, která provozuje internetový obchod www.turistashop.cz
PRODEJCE - je společnost nebo organizace, která prostřednictvím provozovatele internetového obchodu nabízí a prodává kupujícímu určité zboží. Prodejci jsou uveřejněni v seznamu prodejců.
ZÁKAZNÍK-KUPUJÍCÍ-SPOTŘEBITEL - zákazník, kupující nebo spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, které prodejce prodává formou internetového prodeje na základě její objednávky zboží dle nabídky.
NABÍDKA ZBOŽÍ - nabídka zboží je aktuální nabídka s ceníkem, zveřejněná prodejcem prostřednictvím internetových stránek www.turistashop.cz
OBJEDNÁVKA - objednávkou je míněno vložení vybraného zboží do "košíku" kliknutím na ikonu košík a vyplnění požadovaných údajů ve formuláři, který se zobrazí při potvrzování nákupu.
PŘÍJEMCE - příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, které je dle objednávky zboží určeno ( zákazník-kupující-spotřebitel)
ZBOŽÍ - zbožím je v těchto obchodních podmínkách míněna věc, kterou nabízí prodejce v nabídce zboží internetového obchodu www.turistashop.cz a kterou si objedná kupující prostřednictvím své elektronické objednávky.


ČÁST DRUHÁ
NÁKUPNÍ ŘÁD A DODACÍ PODMÍNKY

I.
PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

1. Kupující je povinen seznámit se před vlastním nákupem v internetovém obchodu www.turistashop.cz s obchodními podmínkami tohoto obchodu. Na případné reklamace nebo spory pramenící z neznalosti obchodních podmínek nebude brán zřetel.

2. Kupující je povinen sdělit prodejci správné a úplné údaje jako je jméno, fakturační adresa (adresa bydliště, u firem sídla), dodací adresa (adresa, kam si zákazník přeje objednané zboží zaslat), telefon, případně další údaje, které jsou pro prodejce v souvislosti s realizací objednávky zboží nezbytné a pokud je po zákazníkovi vyžaduje. V případě, že si zákazník přeje zaslat objednané zboží na své pracoviště (dodací adresa), je povinen uvést v kolonce "společnost" název zaměstnavatele (firma, úřad, organizace...). Pokud tak neučiní, vyzve prodejce zákazníka k doplnění chybějících údajů nejpozději do dvou dnů. Pokud zákazník údaje nedoplní, prodejce objednávku zruší.

3. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně poštovného. S celkovou cenou za zboží je kupující seznámen při objednávání zboží a vyplnění objednávky před jejím závazným potvrzením. K celkové ceně za zboží se ještě připočítává cena za poštovné (dopravné) a balné ve výši uvedené v těchto obchodních podmínkách část třetí Platební podmínky, bod IV. Poštovné a balné. 


4. Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat nejpozději do dvou hodin od jejího potvrzení. Storno objednávky se provádí e-mailem uvedeným na stránkách internetového obchodu www.turistashop.cz. Pokud není objednávka ve stanovené lhůtě stornována, je na ní pohlíženo jako na objednávku závaznou.

5. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit a to pouze za podmínek stanovených platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami. Blíže tyto obchodní podmínky část druhá, bod IV.

6. Pokud kupující vrací zboží na základě odstoupení od kupní smlouvy dle předcházejícího odstavce doručuje zboží které vrací na adresu prodejce poštou, nebo osobně a to na vlastní náklady. Se zásilkou zároveň odevzdá originální doklady (fakturu - daňový doklad, útržky složenek, záruční list atd).

7. Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků internetového obchodu www.turistashop.cz a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu prodejce. V této žádosti musí být uvedeno jméno, adresa a přihlašovací jméno zákazníka.

II.
PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

1. Prodejce je povinen vyřizovat závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na uvedenou adresu kupujícího ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami. Prodejce je oprávněn odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně chybná nebo není průkazné, že kupující objednávku uskutečnil osobně. O odmítnutí takové objednávky zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka a požádá ho o odstranění chyb. Prodejce může v takovém případě vyžadovat platbu předem.

2. Za závaznou objednávku a tím uzavřenou kupní smlouvu považuje prodejce tu objednávku, u které uplyne stornovací lhůta dvou hodin.

3. Prodejce má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek řádně odebrat a uhradit závazně objednané zboží.

4. Veškeré osobní údaje poskytnuté provozovateli a prodejci při registraci jsou důvěrné a řídí se platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami.

5. Provozovatel a prodejce mají za povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá alespoň jednoho z nich.

III.
OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.turistashop.cz a ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nestornované jsou závazné. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy proběhne lhůta pro stornování objednávky zboží.

IV.
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Na základě zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů § 53 odst. 6 má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a to do 14 dnů od převzetí plnění.

2. Pokud se kupující rozhodne k odstoupení od kupní smlouvy, musí splnit podmínky stanovené platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami. V § 53 odst. 7 písm. a-f) zákona č. 40/1964 Sb jsou uvedeny případy ve kterých nelze od kupní smlouvy odstoupit. Kromě jiného nelze odstoupit od smlouvy na dodávku audio a video nahrávek, počítačových programů a multimediálních CD-ROM porušil-li spotřebitel jejich originální obal a na dodávku novin, periodik a časopisů. Kupující bere na vědomí, že od smlouvy nelze odstoupit ani v tom případě, kdy bude předmět dodávky (kupní smlouvy) poškozen, jinak znehodnocen, nebo ponese stopy užívání.

3. V případě, že kupující hodlá odstoupit od kupní smlouvy, zašle předmět kupní smlouvy (zboží) zpět na adresu prodejce s uvedením žádosti o odstoupení od kupní smlouvy. Žádost musí obsahovat datum a číslo objednávky, čísla dokladů (prodejka, faktura), číslo a název zboží, jméno a adresu kupujícího, požadavek jakým způsobem se má vracená částka zaslat a číslo běžného účtu zákazníka pokud si přeje vracenou částku zaslat na účet. Kupující zasílá předmět kupní smlouvy (zboží) na adresu prodejce poštou, nebo ho doručí osobně na adresu prodejce výhradně na své náklady. Pokud je zboží zasíláno poštou, nesmí být zasíláno na dobírku. V takovém případě prodejce odmítne zásilku převzít. Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné. Zboží kromě jiného musí splňovat následující podmínky: musí být v původním neporušeném obalu, nesmí být použité, nesmí být poškozené, musí být kompletní včetně příslušenství, záručního listu (pokud je vystaven), návodu. Ke zboží musejí být přiloženy originální doklady o koupi. Zboží musí být schopné dalšího prodeje.

4. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy nese náklady spojené s vrácením zboží prodejci.

5. Prodejce je povinen rozhodnout nejpozději do tří pracovních dnů od doručení vraceného zboží o oprávněném, nebo neoprávněném odstoupení kupujícího od kupní smlouvy vzhledem k § 53 Obč. zák. a těmto obchodním podmínkám a ihned o tom vyrozumí kupujícího e-mailem. Pokud rozhodne o oprávněnosti odstoupení od kupní smlouvy, vrátí prodejce kupujícímu patřičnou finanční částku sníženou o náklady prodejce a to na účet nebo adresu kupujícího nejpozději do čtrnácti dnů od rozhodnutí o odstoupení od kupní smlouvy. Jako identifikaci platby použije prodejce variabilní symbol dobropisu, který zašle e-mailem nebo poštou kupujícímu.

6. Pokud kupující splní veškeré podmínky na odstoupení od kupní smlouvy stanovené platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami, vzniká kupujícímu nárok na vrácení příslušné částky. Kupující nemá nárok na vrácení částky kterou činilo poštovné nebo jiné náklady. Prodejce dále od částky kterou vrací kupujícímu odečte náklady na odeslání peněz, které kupujícímu vrací.

V.
DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Právní vztah mezi zákazníkem a prodejcem, není-li mezi nimi osobně sepsána jiná smlouva, vzniká okamžikem uplynutí stanovené lhůty pro storno objednávky. V okamžiku kdy tato lhůta uplyne je mezi zákazníkem a prodejcem uzavřena automaticky kupní smlouva. Na základě této skutečnosti vzniká prodejci povinnost objednané zboží dodat kupujícímu a kupujícímu vzniká povinnost zboží převzít a zaplatit.

2. V případě, že zákazník odmítne zboží v místě doručení převzít, má prodejce právo požadovat po zákazníkovi náhradu do té doby vynaložených nákladů, zejména nákladů souvisejících s dopravou nebo zasláním objednaného zboží kupujícímu. Nárok na úhradu nákladů má prodejce i v tom případě, že objednané zboží nelze z viny zákazníka doručit.

3. Závazné objednávky expedujeme v co nejkratším termínu, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne objednání zboží nebo od připsání platby na náš účet při volbě platby bankovním převodem. Při ověřování nároku zákazníka na uplatňovanou slevu, nebo pokud není požadované zboží momentálně skladem, se může vyjímečně doba expedice prodloužit nad stanovený termín.

4. Místo plnění (dodání zboží) je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

5. Objednané zboží zasíláme Českou poštou a.s., nebo lze dohodnout osobní odběr na kontaktním místě prodejce.


ČÁST TŘETÍ
PLATEBNÍ PODMÍNKY

I.
CENÍK

1. Zákazník je povinen seznámit se s ceníkem prodejce, který je zobrazen u každého nabízeného zboží. Prodejce má právo zveřejněné ceny změnit. Platné ceny jsou ty ceny, které jsou uveřejněny u zboží v okamžiku přesunutí zboží do nákupního košíku. Tyto ceny jsou pak potvrezny kupujícímu potvrzením objednávky zboží.

2. V ceníku prodejce uvádí ceny doporučené, nebo ceny za které se dané zboží běžně prodává tato cena je pouze informativní a odvíjí se od ní sleva zboží, kterou získává každý zákazník (rozdíl mezi doporučenou cenou a cenou naší). V kolonce Naše cena (cena zvýrazněna) je uvedena cena, za kterou nakupují zákazníci internetového obchodu www.turistashop.cz. Tato cena je snížena o slevu z doporučené prodejní ceny. Z této ceny se odvíjejí další případné slevy, jako je sleva za registraci, sleva na kartu EUROBEDS atd.

3. Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu www.turistashop.cz jsou platné pouze pro zákazníky nakupující prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Pro zákazníky kamenné prodejny platí běžné ceny. Ceny uvedené v položce naše cena jsou pouze pro zákazníky nakupující prostřednictvím internetového obchodu. Pro zákazníky nakupující v kamenné prodejně platí běžné ceny (kolonka doporučená cena).

II.
SLEVY

1. Slevy se vypočítávají z prodejní ceny internetového obchodu www.turistashop.cz a nároky na slevu jsou zobrazovány při přihlášení zákazníka. Zákazník má na základě splnění určitých kritérií nárok na dva okruhy slev věrnostní a zákaznická (klubová) tyto dva druhy slev se sčítají nesčítají se pouze slevy jednoho okruhu slev.

2. Zákazník při své registaci vyplní jednotlivé kolonky slev (slevový systém EUROBEDS, člen KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ...). Při první objednávce prodejce ověří nárok na slevu. Pokud prodejce zjistí, že zákazník uplatňuje některou se slev neoprávněně, slevu nepřizná a upozorní na to zákazníka e-mailem. Jednotlivé slevy se nesčítají a prodejce uzná poze slevu vyšší. (Příklad : zákazník vlastní slevovou kartu EUROBEDS na kterou prodejce poskytuje slevu 5% a zákazník je zároveň členem KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, kde prodejce poskytuje slevu 6%. Prodejce uzná slevu pouze za členství v KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ ve výši 6%). K této slevě se přičte sleva věrnostní za počet nákupů a součet je celková sleva, kterou prodejce přiznává kupujícímu.

3. Veškeré informace o slevách najde kupující v sekci zákaznické slevy.

III.
ZPŮSOB PLATBY

1. Dobírka - objednané zboží zasíláme formou doporučené dobírky. Zboží kupující uhradí při převzetí zboží pověřené společnosti.

2. Platba předem - zboží může kupující uhradit předem na základě doručeného potvrzení objednávky. Hradit lze bankovním převodem nebo složenkou na běžný účet prodejce. Pokud při výběru platby, před potvrzením vlastní objednávky zvolí kupující platbu předem, na potvrzení objednávky bude uvedeno číslo bankovního účtu na které kupující zašle částku k úhradě. Jako variabilní symbol uvede kupující číslo objednávky. Zboží zašle prodejce po připsání příslušné částky na svůj účet doporučenou zásilkou kupujícímu. Prodejce rezervuje zboží maximálně 5 pracovních dnů. Pokud není během této lhůty objednávka uhrazena - příslušná částka připsána na účet prodejce, je objednávka automaticky zrušena. 

3. Hotovostní platba - pokud si kupující zvolí osobní odběr v kontaktním místě prodejce, uhradí zboží při jeho převzetí. V tomto případě kupující čeká až ho prodejce vyzve e-mailem k odebrání zboží.

4. Informační prohlášení k EET - Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Toto informační prohlášení se týká jak tohoto internetového obchodu, tak kamenné prodejny.

IV.
POŠTOVNÉ A BALNÉ

1. Prodejce si účtuje při zasílání objednaného zboží poštovné ve výš, která je uvedena v oddělení Informace, sekce Poštovné a balné.

2. Pokud hodnota objednávky překročí 2.500,- Kč, poštovné neúčtujeme viz poznámka. (Poznámka: Při platbě bankovním převodem neplatíte poštovné ani dobírečné, při platbě dobírkou platíte pouze dobírečné)

3. Balné neúčtujeme.


ČÁST ČTVRTÁ
OCHRANA OSOBNÍCH DAT

I.
ZPRACOVÁNÍ DAT

1. Provozovatel internetového obchodu www.turistashop.cz a prodejci zpracovávají osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů v jeho platném znění.

2. Pro zpracování objednávky je nutná registrace zákazníka. Zákazník v registraci uvádí tyto údaje :
- jméno a příjmení
- fakturační adresu
- kontaktní údaje (e-mail a telefon)
Tyto údaje jsou nezbytné pro identifikaci zákazníka a jsou používány ke komunikaci, správné dodávce zboží a identifikaci platby zákazníka se zaúčtováním. Pokud si zákazník přeje zasílat objednané zboží na jinou adresu, je třeba vyplnit ještě dodací adresu.

3. Pro poskytnutí některých slev a jejich přiznání je nutné vyplnit údaje (číslo průkazu, karty) o členství v klubech nebo organizacích, kde je zákazník členem.

4. Používáním internetového obchodu www.turistashop.cz souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním informací o sobě a svých nákupech a to v souladu s platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami.

5. Prodejce ukládá od zákazníka pouze data nezbytná k vyřízení objednávky, případně k poskytnutí zákaznické slevy v rámci věrnostního systému TURISTASHOP Klub. Tato data nevyužívá k žádným dalším, ani marketingovým účelům.

II.
OCHRANA DAT

1. Veškerá data, která svěří zákazník provozovateli, nebo prodejci internetového obchodu www.turistashop.cz jsou chráněna před zneužitím a ukládána v bezpečné databázi.

2. Data nejsou v žádném případě poskytována třetím osobám.

3. Na písemnou žádost zákazníka vymaže provozovatel nebo prodejce veškeré údaje o zákazníkovi ze své databáze, kromě údajů které jsou stanoveny jinými platnými právními předpisy.


ČÁST PÁTÁ
REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád vydaný provozovatelem internetového obchodu www.turistashop.cz slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

I.
PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ

Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu.

Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace), je vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena :
1. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,
2. případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.
Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit podle článku 6 tohoto reklamačního řádu.
Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník přijme reklamaci, jestliže je předmět reklamace kompletní, tak jak byl dodán kupujícímu včetně veškerých dokladů a návodů. Dále jestliže je zboží zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

II.
MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující by měl uplatnit reklamaci nejlépe v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno. Kupující má však právo uplatnit reklamaci :
1. v kterékoli provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží,
2. v místě nebo sídle podnikání prodávajícího.

Pokud bylo zboží zakoupeno prostřednictvím intenetového obchodu, kupující zašle reklamované zboží na adresu kontaktního místa, nebo uplatňuje reklamaci osobně v kontaktním místě (provozovně) provozovatele. Kontaktní místo uvádí provozovatel na internetových stránkách www.turistashop.cz. Kupující je povinen ověřit si správnou kontaktní adresu před zasláním nebo osobním doručením reklamovaného zboží.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

III.
LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době. Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list se zákonem stanovenými náležitostmi a s vyznačením rozsahu podmínek záruky. Umožňuje-li to povaha věci postačuje místo záručního listu doklad o zakoupení věci. Právo na reklamci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době. Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečnoho odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

IV.
ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu, který kupní smlouvě odpovídá, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový způsob možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Neodporuje-li to povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak, rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující při převzetí zboží.

V.
ODSTRANITELNÉ VADY

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. delší dobu, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, není-li to k povaze vady neúměrné, nebo její opravou. Není-li takový způsob možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco prodávající má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

VI.
NEODSTRANITELNÉ VADY

Za neodstranitelné se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat :
1. výměnu zboží za stejné bezvadné, nebo
2. zrušení kupní smlouvy, (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu). Zrušení kupní smlouvy upravuje část druhá, článek IV. těchto obchodních podmínek.

Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání jeho užívání, a nepožaduje-li kupující výměnu věci, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.

VII.
ZBOŽÍ PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENY

Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určitému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s články III., IV., V., a VI. tohoto reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

U věcí použitých je možné zkrátit záruční dobu na 12 měsíců za předpokladu, že se prodávající takto s kupujícím dohodne. Prodávající je pak povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi věci.

Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezóního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

VIII.
ŘEŠENÍ SPORŮ

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud.

Platné od roku 2016:

V případě, že dojde mezi prodejcem a kupujícím (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:
adr@coi.cz
Web: www.adr.coi.cz

ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obchodní podmínky internetového obchodu www.turistashop.cz platí ve znění, které je uvedeno v den a čase odeslání elektronické objednávky.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující souhlasí se všemi ustanoveními Obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.turistashop.cz nabývají účinnosti dnem 01. 01. 2004

Poslední aktualizace obchodních podmínek: 27. 2. 2017


Kategorie

Nejprodávanější produkty

Informace

Výrobci

Žádný výrobce

Novinky

Dodavatelé

Žádný dodavatel